Pamiętamy !!!

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.). Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

ZAPRASZAMY SŁUCHACZY, PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Konkurs dla słuchaczy UTW SGH (i nie tylko) !!!

Więcej zdjęć po kliknięciu w obrazek.

Szczegółowy program zawodów po kliknięciu w obrazek.

Zapraszamy! (szczegóły po kliknięciu w obrazek).

Twoja opinia !!!