Zapraszamy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.). Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Niepowtarzalna okazja !!!

Zapraszamy do wspólnego świętowania !!! Szczegóły po kliknięciu w obrazek.

Nowe zajęcia w UTW SGH – ZAPRASZAMY !!!