Julia Rotblum. STARY CZŁOWIEK i FIZYKA

Stary człowiek to historia. Czy ma coś użytecznego do przekazania? To jest pytanie.

Horyzonty nauki

Wszechświat, składa się z:

 • ciemnej energii 68,3%,
 • ciemnej materii 26,8%.
 • materii zwykłej 4,9%, na którą składają się atomy, gwiazdy, galaktyki i życie.

Realizm nauk fizycznych

 Prawa fizyki, według współczesnej wiedzy, nie zmieniały się od początku istnienia Wszechświata. Najważniejsze teorie, które opisują te prawa, to:

 1. Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Zmieniła ona sposób pojmowania czasu, przestrzeni i ruchu, opisanych wcześniej w newtonowskiej mechanice. Masa jest równoważna energii, a związek między tymi wielkościami opisuje wzór E=mc2 zwiększenie energii układu zwiększa jego masę, zmniejszenie energii powoduje zmniejszenie masy. I odwrotnie – ubytek masy oznacza ubytek energii układu.
 2. Ogólna teoria względności (OTW) – teoria grawitacji formułowana była przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowana w 1916 roku. Grawitację opisał Einstein, jako zakrzywienie czasoprzestrzeni.
 3. Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – opisuje oddziaływanie między cząstkami – to teoria praw ruchu obiektów, poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim świat mikroskopowy – obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach, np. atom, cząstki elementarne itp., ale także zjawiska makroskopowe takie jak nadprzewodnictwo i nadciekłość. Zasady mechaniki kwantowej określają sposób patrzenia na wszelkie zjawiska fizyczne i chemiczne.

Nauka poszukuje teorii wszystkiego. Teorie, hipotezy, które nie zostały potwierdzone: Pętlowa Grawitacja Kwantowa (PGK) jest próbą pogodzenia  mechaniki kwantowej oraz ogólnej teorii względności, teoria strun, teoria wielu światów, teoria fali pilotującej, M-teoria, teoria wielkiej unifikacji GUT, teoria rdzenia, i szereg innych…

Materia

Teoria kwantów – Model Standardowy fizyki, opracowany w latach 1967-68, uporządkował osiągniętą wiedzę. Brakującą cząstkę, naukowcy przewidzieli i uzasadnili teoretycznie w 1964 r., w tym P. W. Higgs. Cząstkę tą nazywano „boską cząstką” – Bozonem Higgsa, a w 2012 r., naukowcy z CERN, potwierdzili i ogłosili jej istnienie.

Materia składa się z atomów. Atom składa się z jądra wokół którego poruszają się elektrony. Jądro składa się z protonów i neutronów. Proton i neutron złożone są trzech jeszcze  mniejszych obiektów, zwanych kwarkami. Kwark – cząstka elementarna, fermion mający ładunek kolorowy, podlegający oddziaływaniom silnymMateria zmienia się, ale nie tworzy się i nie znika. Ruchem cząstek rządzą siły, nazywane oddziaływaniem. Cztery siły: elektromagnetyzm – przenoszony przez fotony, oddziaływanie słabe – przenoszone przez bozony W i Z, oddziaływanie silne jest przenoszone przez gluony, oraz grawitacja – przenoszona przez  grawiton – cząstka nie znana.

Oddziaływanie silne jądrowe:

Bomby jądrowe:

 • atomowa – reakcja jądrowych łańcuchów (atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki)
 • wodorowa – reakcja termojądrowa (próby wykazały energię ok.1000 razy wyższą od atomowej)

 Elektrownie jądrowe:

 • dotychczas budowane elektrownie – poza energią z której korzystamy, tworzą też szkodliwe odpady i zagrożenie ewentualną awarią.
 • ITER – eksperymentalny reaktor fuzji termojądrowej, przewiduje się, że uzyskamy energię bez zanieczyszczania środowiska i zagrożenia awarią.
 • Fizyk Michio Kaku napisał: „Po raz pierwszy w dziejach ludzkości posiadamy środki pozwalające zarówno zniszczyć całe życie na Ziemi, jak i zmienić tę planetę w raj.”

Człowiek i jego genom

Życie to przemiana materii i energii. Ciało człowieka składa się z komórek. Szacuje się, że jest ich ok. 15 bilionów. Komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów.

Komórka:

Przeciętna komórka zawiera 42 miliony białek

 •  DNA skręcone w pojedynczym jądrze komórki jest długości ok. 2 metrów. DNA jest to cząsteczka, (to znaczy, grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi), zawierająca unikalną dla każdego człowieka, informację genetyczną, przekazywaną dziedzicznie, informację dotyczącą struktury białek budujących organizm.  Za geny uznaje się odcinki DNA ulegające ekspresji realizowanej przez syntezę RNA lub białek.
 • RNA, kwasy rybonukleinowe – organiczne związki chemiczne. DNA i RNA, odgrywają najważniejszą rolę w przekazywaniu informacji genetycznej oraz biosyntezie białek.
 • Genom człowieka składa się z 3 miliardów par zasad, liter DNA kodujących geny. Zawarty jest w jądrze w 23 parach chromosomów.
 • Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego, wewnątrz komórki człowieka.
 • Epigenom – zestaw chemicznych modyfikacji DNA, oraz białek histonów, który reguluje strukturę chromatyny, oraz funkcje genomu.
 • Geny kodujące białka stanowią zaledwie do 2 procent ludzkiego genomu. Pozostałą część nazwano jego ciemną materią, z powodu nieznanej roli, jaką odgrywa ona w komórce. (informacja – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Epigenetyka

Epigenetyka zajmuje się badaniem zmian ekspresji genów, w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu. Tłumaczy, jak środowisko może mieć wpływ na ekspresję genów. Epigenetyka mówi o tym, w jaki sposób nasze geny mogą być „włączane” i „wyłączane” i w jaki sposób zostaną wykorzystane. Mechanizmy epigenetyczne umożliwiają powstanie stałych wzorców ekspresji genów dla danej zróżnicowanej komórki, a jednocześnie umożliwiają krótkotrwałe, odwracalne zmiany w ich ekspresji. Istnieją stwierdzenia, że epigenetyka odkryła wolną wolę. Można powiedzieć więcej, nie jesteśmy zdeterminowani instrukcją genetyczną odziedziczoną po naszych przodkach. Możemy wpływać na to co robimy. Istotą inteligencji jest ilość i jakość połączeń neuronowych. Pewne ich uwarunkowania mogliśmy otrzymać w spadku od przodków, jednak zdolność mózgu do tworzenia zupełnie nowych połączeń, oraz do polepszania jakości tych już istniejących jest nieskończona.

Myślenie to nasza cecha, która odróżnia nas od innych gatunków. Nie mamy skrzydeł,  nie możemy fruwać, nie mamy skrzeli, nie możemy pływać pod wodą, ale mamy zdolność myślenia. Myślenie – ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu.   Myśli i emocje to fale energii. W religii chrześcijańskiej jest: „grzeszysz myślą, mową i uczynkiem”. To stwierdzenie wskazuje, że myśli niosą informacje.

„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je  nasze myśli”Marek Aureliusz

Myśli tworzą biologiczne konstrukcje w naszym organizmie. Ludzkie DNA jest biologicznym Internetem – tak rosyjskie badania naukowe wyjaśniają zjawiska intuicji, samoleczenia i nowe rodzaje medycyny. Twórcy naukowej teorii genomu falowego, rozbudowanej dodatkowo o komponenty: językową, holograficzną i kwantową – nielokalność informacji, uważają, że pozwala na zupełnie inne sposoby leczenia ludzi.

Terapie genowe to metody leczenia chorób genetycznych polegające na wprowadzeniu do komórek prawidłowej kopii genu, którego defekt jest przyczyną choroby. Terapie genowe wchodzą w wiek dojrzały. Takie stwierdzenie jest w raporcie specjalnym, sfinansowanym  przy wsparciu firmy Pfizer opublikowanym w Scientific American – Świat Nauki nr 3 z 2022r. Omawia błędy i osiągnięcia naukowców.  Niektóre metody leczenia zostały już zatwierdzone, a wiele jest w trakcie badań klinicznych. Naprawianie genów, w 1999r, Gelsinger miał 18 lat, wziął udział w badaniu, w ciągu kilku dni zmarł. James Wilson, w jego laboratorium opracowano tę terapię. FDA zabroniła  Wilsonowi prowadzenie badań z udziałem ludzi, przez co  najmniej 5  lat.  W raporcie, artykuł, nauka na błędach, omówiono szereg innych błędów.

Chiński prof. biofizyk He Jiankui w 2018 roku, poinformował, że urodziły się 2 dziewczynki, bliźniaczki, których komórki jajowe in vitro, techniką CRISPR zostały skorygowane w celu odporności na HIV. Początkowo chwalono jako duży postęp naukowy, a następnie krytyka, zakaz korygowania ludzkich zarodków i skazano go  na trzy lata więzienia, grzywnę  i pozbawiono tytułu profesora. W kwietniu 2022 r. zwolniony został z więzienia.

Medycynie zawsze towarzyszyła wiara w uzdrawianie, a obecna złożoność  wiedzy i rozmiary stosowanych terapii zwiększa oczekiwania oraz wiarę w skuteczność. Etyka zawodowa w tej dziedzinie, to szczególny obowiązek.

Świadomość,

Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie, reagować na nie. Świadomość społeczna – w języku potocznym, to całokształt wierzeń, wyobrażeń, opinii itp. członków danego społeczeństwa. Myślenie i świadomość to cechy ludzkiego gatunku. Metody, techniki kształtowania świadomości człowieka i społeczeństwa, są naukowo opracowane, a praktyka potwierdza ich realizm. Obecnie  człowiek żyje w otoczeniu kultury, filmu, książki, gry, rozrywki, oraz religii i Kościoła, które epatują złem, przemocą, męczeństwem, śmiercią, drogą krzyżową, umartwianiem, pokutą, piekłem i diabłami. To są destrukcyjne psychotechniki. Kultura, reprezentuje partykularne interesy twórców, zatraca humanizm. W myślach jest zło, a nie chcemy w realu. Prawo i organy państwa, mamy do obrony przed złem. Wartości – kochaj bliźniego, kochaj siebie – są uniwersalne,  akceptowane przez  religie i każdego człowieka.

Sztuczna Inteligencja AI

 • AI – sztuczna inteligencja definiowana jest jako zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł. Obecnie, na przykład, tłumaczenie tekstów, rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie mowy. Dotyczy także tworzenia modeli i programów symulujących częściowo zachowania inteligentne. AI nie zastąpi ludzkiego myślenia, ale go wspomaga, w dobrym i złym celu. Nie zastąpi świadomości.
 • Ksenoboty – w 2020 r. naukowcy ogłosili, że udało im się stworzyć pierwsze na świecie żywe roboty. Biologiczne roboty, mają mniej niż 1 milimetr szerokości i składają się elementów: komórek skóry i mięśnia sercowego, pobranych z  embrionów żab we  wczesnym rozwoju zarodkowym. Wskazywane  możliwe zastosowania biologicznych robotów to: rozprowadzanie leków w organizmie, usuwanie płytki nazębnej, oczyszczanie naczyń krwionośnych ze złogów, zbieranie mikro plastiku z oceanów. Ksenoboty zaprojektowano na super komputerach, korzystając ze sztucznej inteligencji.

Światopogląd

Nauka udowodniła materialne pochodzenie człowieka. Życie powstało drogą ewolucji. Życie to przemiana materii i energii. Genetyka pokazuje budowę i funkcjonowanie naszej materii. Każdy z nas jest jednym, jedynym nie powtarzalnym na świecie. Mamy zdolność myślenia. Myśli o szczęściu, każdego człowieka są inne, ale żyjemy w zbiorowości i musimy to uwzględnić.

Konstytucja ONZ – Karta Narodów Zjednoczonych  – umowa międzynarodowa, podpisania 26 czerwca 1945 r. w San Francisco (i następne rozszerzenia), stanowi o prawach człowieka – wartość i godność jednostki jest prawem.

Era rozumu – wiek Oświecenia w Europie, przyniósł szybki rozwój technik, technologii i produkcji dóbr materialnych dla potrzeb bazy naszego bytu, a globalizacja rozszerzyła je na świat.

Era świadomości, epigenetyki i socjotechnik, przyspieszy rozwój nadbudowy bytu – kultury społecznej, globalnych wartości świata – prawdy, dobra, piękna, miłości i szczęścia

Tylko to o czym myślimy i robimy, ma jakiś sens.

Julia Rotblum Warszawa, maj 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content